ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 600 v.C.-1000
 
  Romeinnse wegennetmunt
 
 De Noormannen
 
Kookpot omstreeks 1200

Kleine Koeien
 
Frisiae

Kroniek 1100 jaar Workum
Deel 1 tijdvak 600 v. C - 1000
 
De periode waarin de eerste bewoners in Friesland kwamen is niet bekend. De oudste vondsten dateren uit circa 13000 v.C. Door een voortgaande stijging van de zeespiegel zijn deze bewoners echter weer vertrokken naar de hoger gelegen zandgronden in Drenthe.
 
600 v. C
De eerste bewoners die in de zesde eeuw v.C weer in de Friese kuststrook neersteken kwamen terecht in een gebied dat op de huidige wadden lijkt met veel geulen kwelders en oeverwallen. Naast de jacht verbouwden ze graan en hielden ze vee. Ze woonden in eenvoudige boerderijen opgetrokken uit houten palen met daar tussen twijgen en takken, aangesmeerd met klei en leem.
 
300 v. C
De zeespiegel ging weer stijgen waardoor in de winter het land niet droog bleef. De bewoners gingen daarom hun woonplaats ophogen met zoden uit de kwelders en met hun afval en mest. De kunstmatige hoogten -  terpen genoemd -   waarop de huizen stonden groeiden soms als het ware aan elkaar vast tot een compleet dorp.
 
12. v. C
Veldheer Drusus, een stiefzoon van de Romeinse keizer Augustus, trok met zijn leger naar het noorden en kwam daarbij in aanraking met het volk van de Friezen. De Romeinen legden de Friezen aanvankelijk een vrij milde belastingsplicht op, die bestond uit het leveren van runderhuiden. Ook moesten zij gids zijn voor de Romeinse schepen op de Waddenzee.
 
 23
De oudst bekende beschrijvingen van het Friese gebied zijn gemaakt door de Romeinse
geschiedschrijver Plinius de Oude. Hij noemt het volk de Frisii. Volgens Plinius leefden de Friezen onder schamele omstandigheden in hutten op terpen in een waterrijk gebied temidden van drijvende eilanden. Dit waren door de stormen losgeslagen stukken land of veen met bomen er op. Ook waren er ruige wouden.
 
28
De Romeinse officier Olennius, militair gouverneur over de Friezen, eiste grotere huiden dan de Friezen konden leveren. Daarom werden zij beroofd van hun ossen en akkers, terwijl hun vrouwen en kinderen voor de slavernij werden weggevoerd. Toen klagen niet hielp, kwamen de Friezen in opstand. De Romeinse troepen werden verslagen. Represailles bleven om verschillende reden uit en in feite eindigde de eigenlijke Romeinse tijd in Friesland. De grens van het Romeinse rijk kwam langs de Rijn te liggen,
 
55
Friesland was door zijn ligging en door de vele vaarroutes die erdoor en erlangs liepen een gebied dat als het ware geschapen leek voor de handel. Men verhandelde zelf voortgebrachte goederen, maar Friesland ging ook als doorgeefluik fungeren voor verder gelegen streken. Zodoende werden de Friezen opgenomen in de Romeinse economie.
 
 
300 – 800
Een lange periode waarin de zeespiegel ging stijgen, waardoor het water oude geulen en kreken benutte om het land binnen te dringen en de oevers overstroomden. 
Men verhoogde weer de terpen. Zo ontstonden welvarende nederzettingen die helaas te maken kregen met binnenvallende Noormannen, die het gehele gebied regelmatig plunderden.
 
768
De beroemde Frankische koning Karel de Grote werd door de Paus tot keizer gekroond. Het Frankische rijk strekte zich toen uit over geheel Europa tot aan de Pyreneeën. Ook het huidige Nederland behoorde daar dus bij. Via het geloof wilde hij alle stammen en bevolkingsgroepen tot één volk samen smeden. Hij werd in 814 opgevolgd door zijn zoon Lodewijk.
 
870
De drie zonen van Lodewijk verdeelden het rijk van hun vader. Na de dood van één van hen
volgde weer een verdeling. Zo ontstonden de rijken Duitsland en Frankrijk. Ons land behoorde toen bij Duitsland. Het werd verdeeld in vele stukken waarover de Duitse Keizer een graaf, een hertog of bisschop aanstelde (een leenman). Langzamerhand namen de leenmannen de macht over. 
 
950
In het klooster te Werden, dat door de Friese apostel Ludger was gesticht, leefde een monnik die zich “Uffing van Workum” noemde. Door deze monnik weten we dat Workum al vanaf de negende eeuw bestaat. Daarom staat nu een beeld van hem op het marktplein in Workum
 
1000
De invloed van de Noordzee werd steeds groter. In die periode ontstond de Middelzee bij Dokkum. Ook veranderde het Flevomeer in de Zuiderzee. Omstreeks dezelfde tijd moesten de bewoners van de nederzetting Workum, toen nog Waldrichem geheten, zich door het oprukkende water vestigen op hoger gelegen oeverwallen langs de Wijmerts, een open verbinding vanuit de Zuiderzee. De bevolking groeide en men begon met het aanleggen van dijkjes langs de kust. Enkele bodemvondsten bij zathe Westereind en Iglebuyren zijn uit die periode.
 
Thijs de Vries
 
 

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis