ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1796-1839
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 1575-1640

 
 Willem Lodewijk
 
 De oude zeesluis
 
 Workumer Nieuwland
 
  De tulp in Nederland

 
  Voor de haven van Workum

 Deel 5 tijdvak 1575-1640

1579
Friesland sloot zich aan bij de Unie van Utrecht. Dit was een verbond met 7 andere Nederlandse gewesten dat als doel had ‘vrijheid en bescherming voor iedereen’. In 1581 verklaarden zij gezamenlijk dat de heerschappij van Philips II was afgelopen.

1580
De Rooms Katholieke parochiekerk aan het marktplein kwam in handen van de hervormden. De Gedeputeerde Staten van Friesland bepaalden in een wet dat de Roomse Kerk heimelijk en in het openbaar werd afgeschaft.
 
1581
Workum erkende met de andere steden in Friesland het Calvinisme als heersende godsdienst. Toen begon de verdrukking van de Katholieken. Ook de Doopsgezinden werden nog geen openlijke vrijheid gegeven.
 
1584
Willem Lodewijk “Us Heit”, de eerste Nassau, werd de eerste zelfstandige stadhouder van Friesland, omdat er geen landheer meer was. Deze stadhouder heeft veel voor Friesland betekend. Allereerst was er de strijd tegen de Spaanse troepen. Later was hij voorzitter van de commissie “Het Mindergetal” geheten, die een verbinding vormde tussen de vier kwartieren (Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de elf steden) . Hierin werden vele gemeenschappelijke besluiten genomen en er ontstond een zekere eenheid in Friesland. Hij heeft Friesland meer dan 25 jaar als stadhouder gediend.
 
1584
Het gemeentebestuur van Workum had grote zorgen om de haven. De scheepvaart, een zeer belangrijke bron van inkomen van de stad, ondervond veel last door het dichtslibben van de haven. Ook de sluis was oud en versleten en nauwelijks meer bestand tegen het   soms woeste zeewater. Daarom drong het stadsbestuur aan op financiële steun bij de Staten van Friesland om verbetering van de haven en de bouw van een nieuwe sluis.
Maar helaas zonder resultaat.
 
1589
Naast de inwonende priester Wijbrant Sijmensz waren er nog maar twee zuster in het klooster Mariënacker, Janthien Jansz dochter en Pijets Douwe dochter. Het klooster was sterk verwaarloosd. Er kwamen geen schenkingen meer binnen en ook de inwoners van Workum gaven geen geld meer. Daarom werd het klooster gesloten.
 
1620
Er kwam een uitbreiding van het stadhuis met aan de noordzijde een fraaie trapgevel.
De aanbouw heeft twee gebeeldhouwde stenen randen, friezen genoemd, die de beide verdiepingen afsluiten. Vandaar de naam “het Friese huisje”.
 
1620
Voorheen voeren de schepen vanuit Workum via de Hollemar, Workumermar en Parregaastermar naar Bolsward en verder. Maar in 1620 werd de Trekvaart naar Bolsward aangelegd. Dit was een belangrijke verbetering voor Workum. Niet alleen voor de een sneller vervoer van producten maar ook voor het personenvervoer per trekschuit. 
 
1621
Na diverse stormen en dijkdoorbraken stemden de Staten van Friesland in met de verbetering van de scheepvaart naar Workum. Er werd besloten om de inham tussen Workum en Hindeloopen (Workumer Hop) in te polderen en een nieuwe zeedijk te bouwen. In 1624 werd deze inpoldering voltooid en kreeg het nieuwe gebied de naam “Workumer Nieuwland”. Gelijktijdig kreeg Workum een nieuwe sluis. Workum kreeg daarbij ook financiële steun van de Grietmannen van Wymbritseradeel en Hemelum Oldephaert.
 
1635
Vanuit Turkije werden de tulpen naar ons land gebracht. De tulp was het symbool van goede smaak maar was nog erg schaars. Tulpenbollen werden door de adel voor duizenden guldens gekocht. Later werd de Turkse bloem het symbool van Nederland.
 
 
1635
Workum kreeg een nieuwe raadssamenstelling met 24 gemeenteraadsleden en een aantal burgemeesters. Ook werd een secretaris benoemd. Vanaf dat moment begint ook het archief van de stad Workum.
 
1640
Frederik van Inthiema werd tot één van de burgemeesters in Workum benoemd. Hij was een bekwame bestuurder met visie. Hij benoemde twee bouwmeesters voor de opbouw van de stad. Ook stimuleerde hij de landbouw. Er werden twee vaste paardenmarkten ingesteld en elk jaar op de laan in het Workumer Nieuwland werd een harddraverij gehouden, waarvoor het stadsbestuur een zilveren zweep beschikbaar stelde. Verder werden alle sloten en vaarten rondom de stad verdiept waardoor er naar en van de boerderijen beter vervoer mogelijk was.  
 
 
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis