ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis
Ontstaan
Korte historie van de stad Workum
De Grote of St.Gertrudiskerk
De Waag
Het stadhuis
Doopsgezinde kerk
De Workumer toren
St.Werenfriduskerk
Scheepstimmerwerf De hoop
KRONIEK 1100 JAAR WORKUM
Tijdvak 600 v.C.-1000
Tijdvak 1000-1425
Tijdvak 1426-1523
Tijdvak 1524-1574
Tijdvak 1575-1640
Tijdvak 1641-1704
Tijdvak 1705-1795
Tijdvak 1840-1893
Tijdvak 1894-1919
Tijdvak 1920-1973
Tijdvak 1974-2000
NATUURHISTORISCHE OMGEVING
Van Flevo tot IJsselmeer
Kerkepad de Tillefonne
De Aldedyk
De Workumermeer
it Heidenskip
Over de dijk naar Hindeloopen
Brekkenpaad
"ONTWIKKELING VAN WORKUM IN 100 JAAR" (1910-2010)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Tijdvak 1796-1839

 
 
 Franse soldaten
 
 Oudste spaarbank
 
 Storm van 1825
 
Munt voor eerste spoorkijn

Herdenkingsplaat 1825 

 Deel 8 tijdvak 1796-1839

1796
Er brak een moeilijke tijd aan voor Workum. Er was veel werkloosheid en de druk op jonge mannen was groot om dienst te nemen in het Franse leger om te vechten tegen Engeland. Er was weinig scheepvaart, dus ook geen handel maar er was wel een hoge belasting. Door het regelmatig huisvesten van Franse militairen was de financiële toestand van de gemeente niet best. Daar stonden wel positieve zaken tegenover zoals invoering van het kadaster, de burgerlijke stand met de verplichte invoering van een achternaam en de gelijkheid van de Katholieken, de Doopsgezinden, de Joden en de Hervormden.
 
1798
Door de scheiding van kerk en staat werden de inkomsten van de Waag, de Vlees- en Appelmarkt, de huur van de herberg onder het stadhuis en het luiden van de klokken tijdens de begrafenis ontnomen van de Hervormde kerk. Dit bracht de kerk in grote financiële problemen.
 
1806
Oprichting “Departement van ’t Nut van ’t Algemeen”. Het moest een vereniging worden die alle groeperingen in Workum bijeen zou brengen. Hun eerste taak was het oprichten van een leeszaal en de armenzorg.
 
1807
De Katholieke gemeenschap erfde de scheepswerf van eigenaar Reijns naast hun schuurkerk. Hierdoor kon hun kerkje worden uitgebreid, de
ramen werden in echte kerkramen veranderd en op de voorgevel werd een klein torentje gezet met een klokje dat de naam Maria kreeg.
 
1810
Lodewijk Napoleon werd koning over het Holland. Hij behartigde de nationale belangen zo goed mogelijk en was goed voor het Nederlandse volk. Dit was tegen de zin van zijn broer Napoleon. Nederland werd daarom bij Het Franse keizerrijk ingelijfd. Ons land werd verdeeld in departementen. De Franse wetgeving was van kracht en de bestuurlijke en rechtelijke organisatie werd op Franse leest geschoeid. Economisch werd het een ramp. Door schaarste stegen de prijzen.
 
1813
Napoleon werd verslagen. Nederland werd met België tot één koninkrijk verenigd. Deze vereniging was van korte duur. Er was teveel verschil tussen beide landen. De Belgen kwamen in opstand. Er werden oorlogen gevoerd. Uiteindelijk werd vrede gesloten en in 1839 volgde de scheiding met België.
 
 
1814
Voor het eerst werden bankbiljetten door de nieuwe Nederlandse bank uitgegeven. Dit nieuwe papiergeld werd aanvankelijk nog niet als geld beschouwd, maar als bewijs voor een opeisbaar bedrag. Daarom werden de bankbiljetten niet direct populair, men had liever echte muntgeld.
 
 
1817
Naar het voorbeeld van Edimburg in Schotsland werd in Workum de eerste spaarbank van Nederland opgericht. De commissie die deze oprichting voorbereide bestond uit de volgende personen: Mr. Wybo Tuinhout, Heable Coopman, Klaas Egberts Bruger en Jhr. Matthijs van Beijna thoe Kingma. Vooral de laatste heeft daarin een zeer belangrijke rol gespeeld. Op 5 januari 1818 vond in het huis van Wybe Minks, kastelein in ’s Lands Welvaren in het centrum van Workum de eerste zitting plaats.
 

1822
Op 22 aprilopende de Duitse ondernemer Anton Sinkel een winkel in Amsterdam, volgens een geheel nieuw concept. Alle goederen werden uitgestald in de etalage. Door het succes volgden vestigingen in Utrecht en Leeuwarden. In 1832 is Joseph Maurts Sinkel tijdens zijn zakenreis met een beurtschip van Harlingen naar Amsterdam voor de kust van Workum verdronken. Hij is op het kerkhof bij de grote kerk begraven. De graftombe is nog te bezichtigen.
 
1825
Een zware februaristorm teisterde de Friese kust. De nieuwe dijk tussen Workum en Hindeloopen bezweek. Bij deze doorbraak gingen bijna alle boerderijen in het Workum Nieuwland verloren. Eén boerderij wist deze storm echter te trotseren en staat er nog steeds. Het is de enige kop-hals-rompboerderij in het Workumer Nieuwland. Deze zware storm
sloeg ook een groot gat in de Oude Dijk. Door het kolkende water ontstond er een diep gat achter de dijk en het achterliggende land kwam onder water te staan. Hierdoor is een meertje ontstaan. Het wordt nog altijd het “Djippe Gat” genoemd.
 
1839
De eerste spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem werd in gebruik genomen. De schippers zagen dit als een grote bedreiging voor de toekomst. Andere tegenstanders waren bang dat het lawaai van de stampende locomotief de menselijke hersenen zou aantasten. Maar de ontwikkeling en de vooruitgang ging door. In 1885 werd de spoorlijn Sneek – Stavoren aangelegd
 
 
Thijs de Vries

ThuisHandelHistorieUit de FrisoContact en toevoegingenFoto's WorkumVerhalenGeschiedenis